مناقصات و مزایدات مجتمع آهک اسپندار

شرایط عمومی مناقصه پیمانکاری بارگیری توسط لودر
شرکت مجتمع اسپندار - واحد آذرشهر

شرایط عمومی مناقصه پیمانکاری بارگیری توسط لودر در شرکت مجتمع آهک اسپندار  واحد آذرشهر

لطفا جهت دانلود اسناد بر روی لینک روبرو کلیک نمایید. مدارک  مناقصه پیمانکاری بارگیری توسط لودر

فرم ارائه قیمت (مختص پاکت ج) شرکت مجتمع آهک اسپندار – واحد آذرشهر

لطفا جهت دانلود اسناد بر روی لینک روبرو کلیک نمایید. فرم ارائه قیمت (مختص پاکت ج)

فرم ارائه تضمین شرکت در مناقصه (مختص پاکت الف) شرکت مجتمع آهک اسپندار – واحد آذرشهر

لطفا جهت دانلود اسناد بر روی لینک روبرو کلیک نمایید. فرم ارائه تضمین شرکت در مناقصه (مختص پاکت الف)

قرارداد پیمانکاری حمل توسط لودر شرکت مجتمع آهک اسپندار – واحد آذرشهر

لطفا جهت دانلود اسناد بر روی لینک روبرو کلیک نمایید. اسناد قرارداد پیمانکاری حمل توسط لودر

شرایط عمومی مناقصه پیمانکاری غذاخوری (پخت و فروش غذا)
شرکت مجتمع اسپندار - واحد آذرشهر

شرایط عمومی مناقصه پیمانکاری غذاخوری (پخت و فروش غذا) شرکت مجتمع آهک اسپندار – واحد آذرشهر

لطفا جهت دانلود اسناد بر روی لینک روبرو کلیک نمایید. مدارک مناقصه پیمانکاری غذاخوری (پخت و فروش غذا)

فرم ارائه تضمین شرکت در مناقصه (مختص پاکت الف) شرکت مجتمع آهک اسپندار – واحد البرز

لطفا جهت دانلود اسناد بر روی لینک روبرو کلیک نمایید. فرم ارائه تضمین شرکت در مناقصه (مختص پاکت الف)

فرم ارائه قیمت شرکت در مناقصه شرکت مجتمع آهک اسپندار – واحد آذرشهر

لطفا جهت دانلود اسناد بر روی لینک روبرو کلیک نمایید. فرم ارائه قیمت (مختص پاکت ج)

پیش نویس قرارداد حقوقی – پخت غذا شرکت مجتمع آهک اسپندار – واحد آذرشهر

لطفا جهت دانلود اسناد بر روی لینک روبرو کلیک نمایید.پیش نویس پیش نویس قرارداد حقوقی – پخت غذا

لیست غذا – پیوست قراردادشرکت مجتمع آهک اسپندار – واحد آذرشهر

لطفا جهت دانلود اسناد بر روی لینک روبرو کلیک نمایید.لیست غذا – پیوست قرارداد