مناقصات و مزایدات مجتمع آهک اسپندار

شرایط عمومی مناقصه خدمات راه اندازی ، تولید نگهداری و تعمیرات بهمراه آموزش خط تولید کوره دوار
شرکت مجتمع اسپندار - واحد البرز

شرایط عمومی خدمات راه اندازی ، تولید نگهداری و تعمیرات بهمراه آموزش خط تولید کوره دوار در شرکت مجتمع آهک اسپندار  واحد لبرز

لطفا جهت دانلود اسناد بر روی لینک روبرو کلیک نمایید. مدارک  مناقصه عمومی

فرم ارائه تضمین شرکت در مناقصه (مختص پاکت الف) شرکت مجتمع آهک اسپندار – واحد البرز

لطفا جهت دانلود اسناد بر روی لینک روبرو کلیک نمایید. فرم ارائه تضمین شرکت در مناقصه (مختص پاکت الف)

فرم احراز صلاحیت فنی در مناقصه (مختص پاکت ب) شرکت مجتمع آهک اسپندار – واحد البرز

لطفا جهت دانلود اسناد بر روی لینک روبرو کلیک نمایید. فرم احراز صلاحیت فنی در مناقصه (مختص پاکت ب)

پیش نویس اصلاحی قرارداد خدمات راه اندازی ، تعمیر و نگهداری خط تولید کوره دوار شرکت مجتمع آهک اسپندار – واحد البرز

لطفا جهت دانلود اسناد بر روی لینک روبرو کلیک نمایید.پیش نویس اصلاحی قرارداد

پیشنهاد قیمت (مختص پاکت ج) شرکت مجتمع آهک اسپندار – واحد البرز

لطفا جهت دانلود اسناد بر روی لینک روبرو کلیک نمایید. پیشنهاد قیمت (مختص پاکت ج)