مدیران و سرپرستان مجتمع آهک اسپندار

نام و نام خانوادگیسمت
آقای مجید رفیعیمدیر عامل
آقای جابر رمضان پورمدیر مالی
آقای هومن گورانمدیر کارخانه - واحد البرز
آقای امین سالکمدیر کارخانه - واحد آذرشهر
جدول ایمیل مدیران و سرپرستان