مدیران و سرپرستان مجتمع آهک اسپندار

نام و نام خانوادگیسمتآدرس پست الکترونیکشماره تماس
آقای مجید رفیعیمدیر عاملmajid.rafiee@espandar.com
آقای جابر رمضان پورمدیر مالیjaber.ramezanpour@espandar.com
آقای هومن گورانمدیر کارخانه - واحد البرزhooman.gooran@espandar.com
آقای امین سالکمدیر کارخانه - واحد آذرشهرamin.salek@espandar.com
آقای محمد نعمت زادهمدیر فروش - واحد آذرشهرmohammad.nematzadeh@espandar.com041-34553350
آقای محسن شوبیمدیر فروش - واحد البرزghasem.shoubi@espandar.com021-23571 داخلی 1607
آقای حسام تاج الدینمدیر فروش صادراتی - واحد البرز و آذرشهرhesam.tajeddin@espandar.com021-23571 داخلی 1608
آقای نبی الله ذبیحیمدیر تولید - واحد البرزnabiollah.zabihi@espandar.com
آقای محسن حسین زادهمدیر تولید - واحد آذرشهرmohsen.hosseinzadeh@espandar.com