مناقصات و مزایدات مجتمع آهک اسپندار


شرایط عمومی مناقصه عمومی خرید سه دستگاه الواتور به همراه کلیه متعلقات پروژه کوره دوار مجتمع آهک اسپندار
واحد آهک البرز


جهت دانلود فرم های زیر لطفا بر روی لینک مورد نظر کلیک کنید


شرایط عمومی مناقصه عمومی خرید مشعل کوره دوار به همراه متعلقات پروژه کوره دوار
مجتمع آهک اسپندار
واحد آهک البرز

جهت دانلود فرم های زیر لطفا بر روی لینک مورد نظر کلیک کنید


شرایط عمومی مناقصه عمومی خرید متریال نسوز پروژه کوره دوار مجتمع آهک اسپندار
واحد آهک البرز

جهت دانلود فرم های زیر لطفا بر روی لینک مورد نظر کلیک کنید