آمار تولید مجتمع آهک اسپندار

سال 1398 سال 1399 سال 1400
ماه کلینکر سیمان کلینکر سیمان کلینکر سیمان
فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند
جمع کل