• شرکت سیمان اکباتان
  • شرکت سیمان نیزار قم
  • شرکت سیمان فراز فیروزکوه
  • مجتمع آهک البرز
  • مجتمع آهک آذرشهر
  • شرکت سیمان آرتا اردبیل
  • شرکت حمل و نقل امن ترابر الماس اسپندار

استراتژی های سازمانبا توجه به اینکه بیش از 98% سهام شرکت مجتمع آهک اسپندار متعلق به سرمایه گذاری سیمان اسپندار اولین هلدینگ خصوصی ایران در صنایع سیمان و آهک می باشد، استراتژی سازمانی این شرکت نیز به موازات استراتژی گروه اسپندار، مبنی بر تولید کیفی با نشان اسپندار، ارائه خدمات مورد نیاز مشتریان در جهت رضایتمندی آنان، توسعه و توجه به منابع انسانی چه در بعد آموزش و چه در بعد معیشتی، توجه خاص به مسائل ایمنی و بهداشت پرسنل و دوستی با محیط زیست پایه گذاری شده است.