• شرکت سیمان سفید اسپندار
  • شرکت سیمان نیزار قم
  • شرکت سیمان فراز فیروزکوه
  • مجتمع آهک البرز
  • مجتمع آهک آذرشهر
  • شرکت سیمان آرتا اردبیل
  • شرکت حمل و نقل امن ترابر الماس اسپندار

مناقصه و مزايدهآگهی مناقصه خدمات استخراخ حمل و بارگیری معدن سنگ آهک شیرامین آذرشهر 

به منظور دریافت فایل های زیر لطفا بر روی نام آن ها کلیک کنید

قرارداد معدن شرایط عمومی
  مختص پاکت ج مختص پاکت الف